99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh đã in dấu ấn sâu đậm vào nhiều sự kiện trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và phía Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang ở Campuchia và công cuộc đổi mới đất nước, cũng như tham gia hoạch định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và nhà nước ta cả về đối nội và đối ngoại. Đảm nhiệm nhiều cương vị, trọng trách, gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng ở cương vị nào ông cũng dốc toàn tâm sức vào công việc, thực hiện sắt son lời thề với Đảng.