Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về giáo dục, đào tạo và công tác nhà trường trong quân đội. Nhiều năm qua Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã phấn đấu thực hiện tốt quan điểm, kết hợp chặt chẽ, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ Đảng viên. Tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng viên trong nguồn đào tạo cán bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của nhà trường.