Khu vực biên giới - hải đảo là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận quốc phòng an ninh của Tổ quốc. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của các Đảng bộ và chính quyền địa phương, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới được cải thiện rõ rệt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố góp phần ổn định chính trị, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.