Lời thề trước Đảng

1 - Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng...

2 - Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng...

3 - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

4 - Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và đường lối của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng...