Nêu gương của cán bộ, Đảng viên chính là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là giá trị đạo đức mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thấm đẫm đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, bằng những hành động, việc làm và sự hy sinh của những cán bộ, Đảng viên trung kiên đã nêu tấm gương sáng cho quần chúng noi theo, đứng lên giành độc lập dân tộc. Ngày nay, trong điều kiện đất nước được độc lập đi lên chủ nghĩa xã hội, sự nêu gương của mỗi cán bộ, Đảng viên lại càng có vai trò và ý nghĩa quan trọng.