Thời gian vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã cụ thể hóa việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" thông qua mô hình "Tự soi, tự sửa". Thông qua thực hiện mô hình này, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng viên không ngừng được nâng lên góp phần để đơn vị khắc phục những khó khăn, những khâu yếu, mặt yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.