Năm 2019, hàng triệu người Cộng sản chân chính và lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều hướng về Quốc tế Cộng sản nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Ra đời và tồn tại gần 1/4 thế kỷ, Quốc tế Cộng sản thực sự là một tổ chức cách mạng rộng lớn nhất; là một Đảng Cộng sản thế giới như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định. Và dù lịch sử Quốc tế Cộng sản đã khép lại nhưng vai trò và những đóng góp to lớn của Quốc tế Cộng sản đối với Cách mạng thế giới trong đó có Việt Nam vẫn là một sự thật hiển nhiên không thể bác bỏ. Những vấn đề có tính quy luật được Quốc tế Cộng sản vạch ra không chỉ là động lực mà còn là bài học thực tiễn sinh động mang giá trị trường tồn đối với Cách mạng Việt Nam.