Nêu gương không chỉ là giá trị nhân văn mà còn là phương thức lãnh đạo của Đảng. Ở Sư đoàn 316, Quân khu 2 một trong những biện pháp để đội ngũ cán bộ Đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình chính là làm gương, nêu gương mọi lúc mọi nơi cho cấp dưới và cho quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Các đơn vị của Sư đoàn 316 đã cụ thể hóa nhiệm vụ này thành các phong trào, những mô hình hiệu quả sát với thực tiễn đời sống của bộ đội.