Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 278 có những nội dung chính sau đây:

- Canada sẽ có phòng tùy viên Quốc phòng thường trú tại Việt Nam.

- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Australia.

- Chiến sĩ "Mũ nồi xanh Việt Nam" vững vàng chống dịch Covid-19.