Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 270 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đội chủ động hợp tác quốc tế, ứng phó đại dịch Covid-19.

- Covid-19 đưa tới thay đổi nhận thức về an ninh phi truyền thống.