Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 269 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh.

- Những cô gái rà phá bom mìn ở Quảng Trị.