Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 265 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng vật tư y tế cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

- Bộ đội hóa học trưởng thành trong quá trình hội nhập quốc tế.