Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 268 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ động thích ứng và hợp tác quốc phòng để đối phó với dịch bệnh Covid-19.

- Ba tháng đầu trong năm Chủ tịch Asean.