Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 271 có những nội dung chính sau đây:

- Chiến thắng của chính nghĩa Việt Nam.

- Cánh quân thứ 6.