Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 271 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng ý chí toàn dân tộc.

- Thảo luận về diễn tập cơ chế phòng, chống dịch Covid-19.

- May khẩu trang tặng miễn phí tại Trung Phi.