Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 273 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy hợp tác Quốc phòng Asean.

- Sẵn sàng cho diễn tập cơ chế phòng chống dịch Covid-19 của quân y Asean.