Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 275 có những nội dung chính sau đây:

- Quân y các nước Asean diễn tập, phòng, chống dịch Covid-19.