Những ngày này cả dân tộc Việt Nam đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với những kỳ vọng lớn lao và lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng đi ngược với không khí tích cực ấy đâu đó trên không gian mạng vẫn xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, thiếu thiện chí, đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo nhằm chống phá Đảng và nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Đặc biệt là xuyên tạc Đại hội 13 của Đảng hòng hướng lái dư luận để tác động đến niềm tin của một bộ phận quần chúng nhân dân và con đường phát triển của đất nước. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà khoa học chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp khán giả và các đồng chí nhận diện về các đối tượng cũng như thủ đoạn chống phá của chúng.