Hiện đại hóa quân đội là xu hướng chung của các nước trên thế giới. Với quân đội nhân dân Việt Nam, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thì hiện đại hóa là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược và phương châm xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đây cũng là nội dung tiếp tục được đề cập trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thế nhưng trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội chính trị lại liên tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc. Chúng cho rằng việc mua sắm vũ khí, trang bị hiện đại cho quân đội là chạy đua vũ trang, là gánh nặng cho nền kinh tế. Nguy hiểm hơn, chúng còn đưa ra luận điệu, hội nhập rồi thì quân đội cũng không cần hiện đại quá làm gì, từ đó, chúng ra sức chê bai, khuyên nhủ với những lời lẽ đầy xảo trá. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện thực chất bản chất của những luận điệu xuyện tạc đó.