Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng đang được lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, đây là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhưng cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền, kích động, chống phá quyết liệt nhằm tác động vào quá trình hoàn thiện của các văn kiện với ý đồ làm chệch hướng phát triển của đất nước. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện rõ những chiêu trò, thủ đoạn này.