Cách đây hơn 1 thế kỷ, ngày 07/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi. Đây là sự kiện chính trị vĩ đại đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội, từ lý luận trở thành hiện thực sinh động ở nước Nga, đồng thời mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thế nhưng sau 74 năm tồn tại, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, ngay lập tức, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị coi đó là cơ hội để chống phá chủ nghĩa Mác và phản bội lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất cùa vấn đề.