Để thực hiện mưu đồ chống phá chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta thì một trong những mục tiêu trọng yếu mà các thế lực thù địch, phản động luôn hướng tới đó là chống phá lực lượng công an nhân dân, chia rẽ lực lượng công an với quân đội bằng nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi và nham hiểm. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện những thủ đoạn, âm mưu chống phá này.