Quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy chính quyền được xác định là mặt trận nóng bỏng, phức tạp và không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, cũng đã thành quy luật, trước, trong và sau mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thì đám người nhân danh dân chủ, cấp tiến bao giờ cũng ráo riết tung ra những luận điệu nhằm tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Vì vậy, cảnh giác khi tiếp nhận thông tin luôn là điều cần thiết để không bị mắc lừa trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Trong chương trình Nhận diện sự thật phát sóng ngày 17/10/2020, mời quý vị cùng chương trình tập trung làm rõ những nội dung trên.