Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đang đến gần, việc nhận diện một cách đầy đủ, chính xác những âm mưu, ý đồ, thủ đoạn mà các đối tượng cơ hội, phản động đang lợi dụng việc đóng góp ý kiến cho Đảng để tuyên truyền chống phá là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết để góp phần bảo đảm cho sự thành công của Đại hội. Nhận diện rõ, có biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả những thủ đoạn mượn gió bẻ măng, mượn diễn đàn đóng góp ý kiến để thực hiện những mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch, chắc chắn sẽ bị vạch trần và thất bại.