Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng về kinh tế là một thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Thực tiễn gần 35 năm đổi mới đã khẳng định đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo và đã mang lại những thành quả to lớn, thế nhưng đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên khi cho rằng đường lối đó đã thủ tiêu động lực phát triển của nền kinh tế, gây cản trở tới quá trình đi lên của đất nước. Từ đó, họ ra sức phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng về kinh tế cũng như xuyên tạc những thành tựu về kinh tế mà nước ta đã và đang đạt được. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện rõ những động cơ, âm mưu, thủ đoạn nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.