Phi chính trị hóa quân đội là một thủ đoạn hết sức nguy hiểm mà các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị đang ráo riết thực hiện nhằm vô hiệu hóa lực lượng chuyên chính, trung thành, sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đặc biệt, là càng đến gần Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì mưu đồ này càng được chúng ráo riết thực hiện với nhiều chiêu trò. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện rõ những chiêu trò, thủ đoạn này.