Năm 2020 đi qua với rất nhiều cam go, thử thách, đại dịch Covid-19 khiến thế giới trao đảo, bão lũ, sạt lở đất ở nhiều nơi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong sự khó khăn khắc nghiệt của thiên tai, dịch họa ấy chúng ta còn phải luôn cảnh giác, đấu tranh với sự chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị. Nhất là khi mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang cận kề thì sự chống phá ấy càng bộc lộ rõ sự thâm độc và phức tạp hơn.