Đến gần ngày Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng các thế lực thù địch và các phần tử phản động ngày càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một trong những luận điệu đó là phủ nhận cụm từ "phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" trong dự thảo, văn kiện Đại hội. Họ cố tình nhắm mắt trước thực tiễn 35 năm đổi mới đã khẳng định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam. Nếu không được giải thích rõ ràng có thể nhiều người sẽ bị những lập luận tưởng chừng như rất khoa học này "lừa phỉnh" dẫn đến mất niềm tin vào con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Chương trình Nhận diện sự thật số phát sóng ngày 22/1/2021 sẽ làm rõ điều này.