Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra. Đi ngược lại với không khí hân hoan, phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về Đại hội thì những kẻ cơ hội chính trị lại cấu kết chặt chẽ với các thế lực thù địch, phản động, ra sức xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được, đặc biệt là những thành tựu về kinh tế - xã hội hòng hướng lái dư luận, qua đó tác động tới niềm tin của quần chúng nhân dân vào con đường phát triển của đất nước trong tương lai. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhìn nhận rõ hơn những âm mưu, thủ đoạn của chúng.