Sinh thời khi nói về sứ mệnh của tuổi trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vận mệnh của quốc gia dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên, những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình. Vì vậy trong chiến lược "diễn biến hòa bình", các thế lực thù địch, phản động luôn tìm trăm phương, nghìn kế hòng lôi kéo người trẻ, mưu đồ thực hiện cách mạng mầu đối với chủ nhân tương lai của đất nước.