Tiếp nối thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhân dân cả nước ta lại phấn khởi chuẩn bị bước vào bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước sự kiện chính trị trọng đại này, các thế lực thù địch lại tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn. Trong đó chúng đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc cơ cấu, thành phần, vai trò, chức năng của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp; làm nhũng nhiễu thông tin gây dư luận tiêu cực chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vậy mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật để có cái nhìn đúng đắn về dân chủ bầu cử ở Việt Nam và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.