Với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đó là tiền đề quan trọng, là niềm kiêu hãnh, tự hào để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào giai đoạn phát triển mới, hứa hẹn gặt hái thành công to lớn và rực rỡ hơn để vươn tới khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường.