Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới kỳ bầu cử Quốc hội Khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực, khẩn trương làm tốt các khâu, các bước trong công tác chuẩn bị để kỳ bầu cử diễn ra chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, thì các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị lại ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cuộc bầu cử.