Hiện nay công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên với mưu đồ chống, phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá hết sức quyết liệt. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý vị và các đồng chí nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc và những hoạt động chống phá công tác bầu cử.