Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân giao trọng trách là chủ thể hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời tham gia giám sát việc bầu cử. Đây là quy trình chặt chẽ, ưu việt của hình thức dân chủ, trực tiếp thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.