Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 306 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam đảm nhiệm thành công Chủ tịch ACMM.

- Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.