Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 299 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc Hội thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng GGHB.

- Đóng góp vào phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia.