Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 297 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt - Nga.

- Rà soát công tác tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

- Điểm tựa pháp lý để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lâu dài và bền vững.