Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 292 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp tác Quân sự vì một ASEAN gắn kết, chủ động và thích ứng.

- Không để Covid-19 ảnh hưởng đến hợp tác quốc phòng Việt - Nhật.

- Tuyên bố chung của ACDFM -17.