Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 290 có những nội dung chính sau đây:

- Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

- Huấn luyện chuyên ngành công binh gìn giữ hòa bình.