Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 281 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc với Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga.

- Tăng cường hợp tác Quốc phòng trong khuôn khổ ARF.