Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 279 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ động thích ứng trong năm Chủ tịch Asean 2020.

- Hai trái tim, một nhịp đập.