Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 298 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy hợp tác về công tác Đảng, công tác chính trị.

- Hải quân ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

- Nhiệm vụ của đặc công trong đội Công binh GGHB Việt Nam.