Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 301 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam - Cuba tuy xa mà gần.

- Thúc đẩy các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam với các nước.