Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 303 có những nội dung chính sau đây:

Hợp tác quốc phòng vì một Asean gắn kết và chủ động thích ứng.

- ADMM+ ra tuyên bố chung về tầm nhìn chiến lược an ninh.