Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 218 có những nội dung chính sau đây:

- Khắc phục hậu quả chiến tranh để phát triển bền vững.

- Việt Nam mở rộng cánh cửa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

- Việt Nam đề cao tính kỷ luật khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.