Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 213 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác quốc phòng Việt - Trung.

- Việt Nam và Hoa Kỳ đẩy mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh.