Những nội dung chính trong Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 205:

- Hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Campuchia.

- Làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào.