Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 195 có những nội dung chính sau đây:

- Asean tăng cường hợp tác, xây dựng tự cường.

- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp song phương.

- Nỗ lực xây dựng lòng tin thực chất.