Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 191 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam và Pháp ký tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng.

- Thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Lào và Camuchia.

- Hợp tác Việt Nam - Australia trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.